Hoe werkt de Arnhemse politiek?

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en bepaalt in grote lijnen wat er in de gemeente gebeurt. Voorbeelden daarvan zijn het onderwijs, nieuwbouw, veiligheid en voorzieningen. In Arnhem bestaat de raad uit 39 raadsleden van 14 verschillende partijen, ook wel fracties genoemd. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kiezen de burgers deze raadsleden voor een periode van vier jaar.

De gemeenteraad vergadert onder voorzitterschap van burgemeester Marcouch en controleert het werk van het college van burgemeester en wethouders.

De raad komt samen op de woensdagavonden onder de naam Politieke Avond. Deze avonden zijn informatief of besluitvormend en live te volgen of terug te zien via internet.

College van Burgemeester en wethouders

Sinds 1 september 2017 is de burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch, zeven wethouders staan hem bij en samen vormen ze het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester wordt via een sollicitatiecommissie voorgedragen aan de gemeenteraad. De zittingsperiode van een burgemeester is zes jaar. De gemeenteraad kiest uit de beschikbare raadsleden de wethouders en deze geven na benoeming hun functie als raadslid op. Het college van B&W voert het beleid uit wat is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van B&W voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit . Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Griffie

Om alles in goede banen te leiden wordt de raad bijgestaan door de griffie. De griffie in Arnhem bestaat uit de raadsgriffier, twee griffiemedewerkers, vier raadsadviseurs en een communicatiemedewerker. De griffie plant vergaderingen, adviseert over voorstellen en ondersteunt inhoudelijk de raadsleden. Ook is ze de spil tussen de burgemeester en de raadsleden en faciliteert ze de communicatie met de burgers. De griffier vervult de rol van secretaris en ondertekent alle officiële stukken. De griffie is onafhankelijk en neutraal en haar vergaderingen zijn besloten.

Presidium

Het Presidium bestaat uit burgemeester Marcouch als voorzitter, de raadsgriffier en alle fractievoorzitters. Ze adviseert de raad algemeen en heeft geen politiek inhoudelijke functie. De vergaderingen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Fractievolgers

Raadsleden hebben vaak naast het raadswerk een baan, bedrijf of studie. Daarom krijgen ze ondersteuning van fractievolgers. Zij kunnen namens hun politieke partij raadscommissies bijwonen. Het verschil met een gemeenteraadslid is dat een fractievolger niet door het volk is verkozen en dus geen stemrecht heeft in raadsvergaderingen.

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de vicevoorzitter van de raad en voorzitters van de raadskamers oftewel commissies. De taken en de bevoegdheden zijn het voorbereiden en vaststellen van de agenda’s voor de raadsvergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Auditcommissie

De auditcommissie is een commissie van advies aan de raad en bestaat uit raadsleden van de verschillende partijen. De commissie onderhoudt contacten tussen de gemeenteraad en de accountant over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Vergaderingen van de auditcommissie zijn openbaar.

Rekenkamer

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In Arnhem bestaat de rekenkamer uit een voorzitter, twee leden en twee onderzoekers. Zij zijn onafhankelijk en worden voor het leven benoemd.

Hoe werk je samen met de gemeente?

Wanneer je als vereniging of stichting iets wil bereiken lijkt het soms de oplossing om contact op te nemen met bijvoorbeeld een wethouder. Dit is niet altijd de snelste en handigste manier. Welke stappen je wel kan nemen leggen we uit in dit artikel.

Kom je er niet uit?

Geen paniek. Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Stadskracht is er voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties en ondersteunt, deelt kennis en verbindt. We staan naast je en gaan samen met jou op weg. We weten wat er in Arnhem mogelijk is en hoe het werkt. We helpen je verder en laten niet los tot het is opgelost.

Wil je meer weten over de mensen achter Stadskracht Arnhem, wat we doen en wat we voor je kunnen betekenen? Bekijk de pagina ‘Over ons’.

Regelmatig een dosis inspiratie en informatie in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven